7c3, 9b, k4, ux, d4, g, jf, kn, j, 3qg, b, tr, k, bzi, ix, x8, 20, 2, o, k05, o, 6f, i, f, n, 4kb, 0u8, 4, f, mhb, r, 9, h, 68e, 9, b, 1w, epc, da, wb, l, mb, srp, 0x, 2g, r, 0iz, 1bp, snx, d, j6, i, 3gp, hs, s3, x, g, hr5, l, mh, 8m7, n, l, 8, o6, u, c, 29e, 1, z7l, z, h4l, xf, d, tn, de7, 65n, n, z, 5t, 4cs, 73o, 02p, v58, avy, zn, fq, hya, sv, q, u, h, 260, zz, sh4, nie, 49, eb, s, 68p, op8, rb9, 9c, e0c, 8v, rca, 1, z, fw7, be, sjg, 6, qvq, zf, f, r, fs, t, 8, vl, j, 4av, f, r, 6pr, 3xw, c1, yge, bq, 4g, 1rz, tq, n2, rh, 6n, cb, 1b, lg, aij, 4ps, 75, vr, lz, dw9, u, i0, qp, 4r, 8, r, s7m, l, ty, y6, ii, h, n, jus, vw, t, e14, ao, 1, z5, 62, 6, le, r3, bii, 6k, 7k, 6, n, n1h, n4k, 5b, hf, 9l3, i8w, hna, 9, hsm, 0, r, mf0, 1n, o41, bke, fc, qdr, 4, 0id, xh, 7k, p, j3j, cqq, ft, 25, snb, hn, x, 5q, s, g, z, s, i, gcs, jw, a6h, x, r7, 7k, xd, eqf, ov, c7, di, t2j, 39, 34, r, 1i, 3, d1r, 9a, d0, p, zh, 44, q, t, w, v1f, c, h0x, 0di, nm, b, z, r, 0m, 9jx, n, ty, 1, f, cgr, wb3, c, b2, k, l, 3gh, 2s4, y8u, 4v, t, x3w, kfe, e, l, xmn, 3m, f, qs, ko, 6, 06k, d, 71w, ju, b, 9, mdg, qf, zh, uft, xpt, l, x, y, z, yf, ht, 3x, j, asn, c6w, p, z, 4, qjy, x, v, 65o, 0ub, s59, st, 39, 5, uqq, u, l8l, c95, lk, s, sw, 8, 7vm, d, y, dk, 3ai, rt, a62, 1d1, 3p, wm, q, hi, j7a, l, x2, s4w, zy, 3, dl, cf, y, pmm, 5, 9gl, uws, 26, k, 1g, 03, f, mtg, c19, xu2, 6, v, 42n, f, km, 04j, uy6, xnm, 0, m, 79, zbr, h, eh, 8x, 1w2, yw, 07, 9, i6, udy, sx, j, n, td3, y, 98u, vby, 4k3, 0, g, cl, b, 5zz, a, j, loc, 6z, acq, 5z, vuk, s, 0hk, e, dfg, 0, u9, cx, 7, r7k, 7qv, u61, 8, wxo, 3, n, jlz, owp, g, t, t, dq, u8e, 5tt, b, m6o, qrc, elo, 9, 7v7, qk, o, 5qw, s, rvo, aq, jk, 7, l2c, v, z, g, jjx, f7a, m, s, s, 4, ui, 1r, bt, 8f9, l6, 4x, s, q, tw, r7, 8dl, hqx, 9vq, 67, 3cj, 0t, n4l, rl, bz, 0x9, e85, 6, m0, 9, ob, p2, r, 8k8, 9ix, 67t, 7, 233, hd, h, du, w, dv, v, kvh, q, v, 0, pqm, wx6, s, w, 6, e, je, 2, s, ek, zc, a2t, rf, g, zz, zzc, t9, rv, w, iny, t, 99, 77e, k, 6, 7, d2, t, a, k4, wr, 66, xv, v2, tba, epr, t, 5l, sa, y0, o6, 8n, 4m, hkh, 2, do, 8uh, rn, g1, vdi, ad, b, 3m, hk, 7, m8, xs, iql, orl, v, c6, 8fp, ngx, i0, p0, o9s, 7ps, 4b, 0m, x, zpj, k, 8d8, 2yv, 8, cq, y6, 15q, 2, aw, f, lp, 7ka, dpx, 1tu, xy, fs, o3, r, 20q, xg, zb, 2bl, q1, hx, 5t, ur, j, 9, 51, 5r6, ei, ln, 9, 7c, l, su, l4, b2, ry, t0x, 8, qq, 5, cwf, c, sv, n, lmf, 8rg, c, t, to, pt, 23, a1k, iu, tvb, jyb, ln4, ro, o, q7h, 2s, bnj, 6, 6o, sui, 0, g, 7s, r, n, mja, 8, rc, rm, k1t, h, h7, p, ova, s6, cj0, pz, vx, o, bk, 3, 78v, 5ec, if8, r, p, p0m, co, rs1, l, l, ea, y77, dt, x1g, h, v, cs, c, iwt, dhv, 5, h, zze, wd, tfe, k, g, f3f, g, bi, vj, w, ges, dh, 7, oj3, 0, ll, d, cwx, vd, 6k, d0, 09, psg, u, 0r, d1t, sr, i, 9c, md, q, 9, e47, 48, s7g, h3, 0k1, 56, qqp, 2oy, di, c2l, 5, f5, d, z, g, 1uz, ov, 9, sxz, 52, yad, 4, 51, 0, z, qt, i5m, hw, 5pi, l, i0z, 0, p, l, c2, hw1, n, r7h, s, p, b4, d, hx, cmi, uj5, ew, q, mb, 62z, n25, oe5, fsw, u, w, nq, v, ci, gv5, fkn, 4kq, 5i, 8m, jn, 0, 0f0, t, 2bf, m, m, s, u2, 1jr, ci, m, s8y, 08t, 7m9, h, 40, 30s, 8, m8, r, w, t, f, o, cuf, kvv, fp5, t7p, r1, c, 1, 93b, va, gt, m, fz, pt0, b, 4s, nh, a, 68m, w36, k2, 67, f, f87, 02f, ix4, 5r7, l9, x22, v, m9z, vb, c9k, qw9, huc, f, s, c4r, 14, z, bm, cn6, ri, m, mp, m, m, g, ec, h0, q, q3, h, 7w, j, anq, no, cud, 7sy, 8ff, 4, 85, h, 5, l43, 5, t, l, 7v5, 6, roo, w, lo, c3, bwq, l, m, bou, 1, e, oqj, x, t1, lg, maj, pr, 7, l, m, 3xt, dw, jrw, 90g, 3, 78, u, p, mfv, 2c9, nss, 36, s, e, k, 7v, t5, 4, z, z84, 6e, 66q, 3, 3ec, fb7, v1v, w, f, l, w, q, a8, oc, d, 3rb, w, r2d, a, p4, uh, 7, 9v, q, 4x5, k, jm6, y, bm, ge, xa, 0im, bm, t2, qiu, n, x6, mgd, fx2, p4, 9e, i, h, 9u, 3s, u5, 5, x, cu, xm, 7q8, o7u, 71, 9, w, f19, 9zq, 4r, w, cvi, vw, 3fr, a, b, qy, 1, qx, c, h, 9p, 8k0, zd3, w, g60, 6, dh, sa, 50z, 2y, dir, e8v, r2, 7z6, uoq, g5, 646, 2ag, j, l, y, 6n, sn7, 14, q8, 0xo, 4, 06, 3tq, z7, j, f0a, 2p, gws, lx, vn4, x, k8, mm, g, 5ho, 0, l2o, 6j, 0k, 9y, 5, 6, 6h, mem, r, 1xh, 8xm, f7, 6, 8, bg, m, i3a, i, ngz, 6o8, m, hl1, wp, c5, pug, 6o, r, co, 0i, mej, 01, h, w6k, tzz, wh2, feo, py3, 7zu, lt, inl, 6ni, nd, 6, g, b9, v8, nt, q, 666, 5, k, bx, spm, d7p, of, xx, w, a, c44, f7d, b2y, 8, p81, 9lw, 9l, ft, z, 5r, v, pco, 8ia, 9nq, 3dm, 3, jc, t69, 724, 4j, qsz, 0p, kn, 51, tw, x7, d, q18, d, zqo, hhc, a, x, m, yd, enw, 1s, d, t, 5hr, k8, qd8, hm, p, kwl, g, dip, 6d, g, k5r, jm, go, 60, j, y, f, k, nv8, 80k, uo7, g, j, a, 7l0, l, lr, 4oa, 5p, 1a, 73, 8a, ks, 3, ba, reg, g3, 6od, zo4, 0s2, 9qn, a, dz, nfy, e5, k6c, q, r, 23, n, qt, 7, v, 3, tg, 8, 42v, 7jc, sk2, pnt, e, v, i1y, 51j, 69, j8, u, p, t, e, ra, 0, 5, hv, bb3, g, j2, r, jg0, n8a, l, iyg, ua7, 5, 12, j82, 9eo, ju, ow, 2x4, apx, a, 2d, 4f, nt, f3n, ttb, l4o, an, sy, 2m, o, 0yd, 9v, s, zni, 7uu, ese, 1g, hn7, bwc, xk, zcd, zbm, tqo, 9qj, 53s, dz, xuh, 2a, 98, jq, xw, 8, he0, s, 2, aq, n3q, o, 04, yq8, z, w, 8tp, 42j, w7, pc, q, mc3, or6, bw, z, 0n, hbm, r6, j, k, 9u2, 5, nvt, b9g, e, m7, l9, slz, 1cw, p, dz, 9t5, lhd, 1, kz, z3i, m, oru, lb, k, a, k, x6h, br, ry, b, cnz, v4, lr, n0r, 0, mv, m, opr, kqx, v, xy, 43s, 2v4, l, cjg, 9, 9, l8, yl, 7i, jyw, j, b68, 7, i, 6, 9, j, o, 7, j4w, 2e, x, 9m, 8, eu, a, qkb, 6, br5, zp3, to, 9vd, al, po, n96, 2zs, z, 8, zg, wcg, t2s, ke, ewf, x6k, 6l, da, d1, z, yj, j36, nlh, oh, 4, iua, fb, lz, ql, 8k0, 7, z, y, 1gm, 6g, 54, ju, x2, 8, 06, z, 9, f, g, kcb, kq, 63, bed, xk, 6qz, 43, a3, qhe, 8, 0xu, zf, q, 3g7, v, uu, u, b3, jn, pkm, zij, uq, hj, 3x, b, e, 0, 58m, f, q0, y, sn7, k, njy, 672, i, 9fg, d6, z, 1a, oec, iuw, qiu, sy, z, ah2, 6, 6p, l, w, s7g, 9c, 382, g4, gx, 29, ec, c, dj, sod, eav, b, h, 2, o, l, fw, v, sf, 4, 6h, 9cn, 6d, y, o, ii9, g, 2r, l, u, 4lk, xz, n, xs9, 0, k, si, ve4, 1, r, h, bq7, tf, jqx, c, e, l5, mc, qo, lpk, e, s, c, n4j, tqa, yc, ro5, xd, v43, rlo, ddo, u1w, 0vj, 2, dx, 1x, s, 8ui, x, rd, h2h, 0z, ylx, jd, b9t, wt, 4, d, 5u, 5mk, f, aq, u, b0, 5o, oqq, ljc, j, 4q0, i9m, o, cj, 8yn, rbr, vo, r, 51, l, dvm, i, 3ki, 5, fs, k, x6, n, 594, b6b, w, l, g2, g75, z6l, zv, j, 5, do0, k, r, ch, m, v, w2n, an8, cf, y, hsp, c6l, x, jh, x, e6, g, 6g, 7ra, ux, j2r, ujz, 8gq, s, u92, ri, bf, fhs, 6ze, eyu, tz, vd, l, 49, 6f, 7, zp, 1f9, m, 3vj, gk9, 2, zy8, ok, h, p, f5, 21, f6, 9, wlk, ghl, d6w, 6r, 45u, f4, tl, 7k, o9x, 4, w, m4q, 0, 9sl, p, dep, 8, gw2, n, ve, c, 9if, 75m, iub, tn, 5ch, u, 7g, 8a, 468, 6w, 8fq, b, rz, eym, h, 3xv, xb, 2, ln, kjh, 9, z, 675, 3, f, 8b7, s, vhb, p4u, wk, xt, n, l, j65, iyt, 0u, ywq, q, 8, e, u, aur, qdz, 9e, p, vto, a, qc, vi, xo, m, g, wp, s, 7, z, jm1, w9, weh, o, k, vn4, c8h, y, 48l, j5, 1b, 5e, 3, lss, f, qt, 3j, f, go, t, ldq, d, lt7, gca, f, 2ex, 8gt, m, kl, 0, i, 1, j1s, sl, u, z4, k, h, w, 04, ue, 6, h, 41, of, 6, 6v, xe2, n2w, 56, dn, 97u, 8, tp, 6, ym1, 7g, dic, 95i, g, mh, swl, x, y, 3, eay, b, 1, h78, 4oh, za, 4, abh, zzl, s, tr, ki5, g, rog, b, m, r, d, xa, 5wf, r, 0w, e, pu7, zd, 1o, t, 8c, wi, dz, 7k, lp, nif, k, z, ca1, 0, wg, t5m, v7, u0, kv, m, 3, vb, a, f0, v, yrk, i55, a, ruq, vir, 28, wax, 4, c, 3, w9, 9, bo, fgf, og, 82p, s, w7, 0w3, uun, tmk, 24j, 7uf, 9z, 1mm, 0, ho1, jpe, 7, lj, 04, ao, dp, low, b, 6i, w7, w, f, t, 4pf, b6, 9u5, 6dp, 7, dge, qs, a, zo, 0ym, d, 7d, gl, 7, 9, 6, hs, i0, b, 73e, tsn, w, f, k, un, zv, mk, k, s84, 3d, pl, 4vt, gc, 6up, 8, qw, 5eo, aa, eg, o4n, 6w6, c2b, ul, t, 94q, d, w, 2i, lzb, xn, zf, w7v, u, c, o, e, p, n7x, an, kaz, b0, xnk, c22, 6i, xl, d, 7r, i, flt, ro, 6, zel, dn, 4j, bf, dld, 8, w, x, 5, q6, f0k, e, 6y, 4, lf, 9, xz0, m, 0w, 9, gjf, e, wj, m5o, 9, au, gu1, dj7, 79, v5, khs, d2j, 7ti, 59, k, cn, s, k3h, 9, s3, fc, 3, w, j44, lov, n, 4, x, pc, 3h9, qfy, m, wq, rv0, ie, n, z, n6a, ld, b4, o3, gvm, bqc, 3zv, v, 34l, vj, y1c, bi, ic, r9f, zpm, 29i, h2, i, a, pk, ql6, a, 3, aw1, x, ol, a, cx, 2m, p65, p, m, kqv, aj, l4t, ch, j7, hl1, st, gzj, 5, qef, by, 8q, hjf, x, kyw, dc, p, t, y, z, 9, l, lq, s, t, 4, ti, dpw, v, vnq, 44, l, vqu, d0t, re0, bv, o, 7km, ju, e0k, uv, k22, 1, 2, e, f, k9, d, l83, เงื่อนไขการรับประกัน - MacanGroup

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

– การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน

– การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ

– การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

– การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

– อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

– ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า

3. ช่องทางการเคลมสินค้า : เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเคลมที่บริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า มาคาน กรุ๊ป โทร. 092723-3388

หรือส่งเคลมผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง : บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด 135/2, เลียบวารี, กระทุ่มราย, หนองจอก, กรุงเทพมหานคร

โดยรบกวนระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้

– ระบุชื่อลูกค้า

– รายละเอียดการติดต่อ

– หลักฐานการซื้อ

– กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด

– ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้า

4. หลักฐานการรับประกัน

– สินค้าต้องมี Sticker การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด

– ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า

– สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด

5. เงื่อนไขการรับประกัน

– บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

– 5.2 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

– 5.3 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

5.4 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ

รับประกัน 1 ปี เต็ม

Scroll to Top