เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

– การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน

– การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ

– การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

– การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

– อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

– ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

– ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า

3. ช่องทางการเคลมสินค้า : เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเคลมที่บริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า มาคาน กรุ๊ป โทร. 092723-3388

หรือส่งเคลมผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง : บริษัท มาคาน กรุ๊ป จำกัด 135/2, เลียบวารี, กระทุ่มราย, หนองจอก, กรุงเทพมหานคร

โดยรบกวนระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้

– ระบุชื่อลูกค้า

– รายละเอียดการติดต่อ

– หลักฐานการซื้อ

– กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด

– ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้า

4. หลักฐานการรับประกัน

– สินค้าต้องมี Sticker การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด

– ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า

– สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด

5. เงื่อนไขการรับประกัน

– บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

– 5.2 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

– 5.3 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

5.4 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ

รับประกัน 1 ปี เต็ม

Scroll to Top